Huishoudelijk Reglement

Rijvereniging de Maresca Ruiters Maarheeze

                                                          

        

 

 • De Rijvereniging draagt de naam : de Maresca Ruiters en is gevestigd in Maarheeze.

 

 • Bij geschillen, waarin de statuten en/of huishoudelijk reglement of de algemene vergadering niet voorziet, beslist het bestuur.

 

 • Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van tenminste 3 personen.           

               Alle bestuursleden worden gekozen door de algemene vergadering voor de tijd van 3 jaar.

 

 • De Maresca Ruiters kent actieve leden, bestaande uit paarden en pony's; steunende leden en ereleden.

               Ereleden en bestuursleden betalen geen contributie.

 

 • Nieuwe leden dienen zich schriftelijk aan te melden als lid bij de secretaris. Het bestuur heeft de bevoegdheid om een nieuw lid aan te nemen of te weigeren.

 

 • Wanneer het nieuwe lid jonger is dan 18 jaar dient de aanmelding te worden ondertekend door een ouder of wettelijk vertegenwoordiger.

 

 • Men kan actief lid zijn indien men een paard of pony ter beschikking heeft.

               Ieder nieuw lid krijgt 1 maand proeftijd.

 

 • Nieuwe leden betalen eenmalig € 25,00 entreegeld.

 

 • Aanmelding van actieve leden houdt tevens in dat het lid na 1 maand wordt aangemeld bij de KNHS.

 

 • Nieuwe leden kunnen slechts lid worden als zij bij andere KNHS verenigingen al hun financiële verplichtingen hebben voldaan en hiervan ook schriftelijk bewijs kunnen aantonen.

 

 • Alvorens een “lid”wordt uitgeschreven dient hij eventuele financiële achterstanden in contributie,      inschrijfgelden, ed te hebben betaald.

 

 • Contributie wordt vooraf voor het gehele jaar geïnd , is geïndexeerd conform de KNHS.

                     Het contributiejaar loopt van januari tot januari.

 

 • Bij tussentijdse opzeggingen is geen recht op restitutiecontributiegelden.

 

 • Opzeggen lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren bij de secretaris vóór 15 november van dat jaar, zo niet blijft het lid nog een boekjaar lid.

 

 • Het bestuur kan het lidmaatschap beëindigen bij het niet naleven van bepalingen zoals deze zijn vastgelegd in de statuten en/of het huishoudelijk reglement.

 

 • De instructeurs worden door het bestuur benoemd en ontslagen.

 

 • Inschrijvingen en betalingen voor concoursen worden door de leden zelf verzorgd.

 

 • Elk lid is verplicht om te helpen op de wedstrijd die georganiseerd wordt door de vereniging.

 

 • De startpas wordt door de leden zelf bij de KNHS aangevraagd en dient ook rechtstreeks aan de KNHS betaald te worden.

 

 • Wanneer een ruiter voor een wedstrijd heeft ingeschreven, maar er niet aan deelneemt, dient hij de kosten hiervan tóch te voldoen.

 

 • Ieder ruiter is het toegestaan privélessen te nemen bij de instructeur van hun keuze.

 

 • Tijdens de oefenlessen dient men zich te houden aan de aanwijzigingen van de instructeur. Bij het niet nakomen is de instructeur bevoegd om stappen te ondernemen in overleg met het bestuur.

 

 • Bij verhindering van deelname aan de instructielessen is men verplicht zich tijdig af te melden bij de voorzitter. (Mag via sms of whatsapp)

 

 • Men is verplicht om tijdens instructielessen, die georganiseerd worden door de vereniging, een veiligheidscap te dragen.

 

 • Ruiters kunnen gratis gebruik maken van de oefenruimte op onze buitenaccommodatie.

 

 • Het bestuur is bevoegd om het huishoudelijk reglement aan te vullen cq te wijzigen. Het wordt echter pas van kracht wanneer het artikel door de algemene vergadering is goed gekeurd.

 

Bij de algemene vergadering dd 07-02-2014 zijn deze regels besproken en aangenomen, en wordt ieder lid geacht deze regel s te respecteren, cq te handhaven. Het huishoudelijk reglement van 28-01-2011 komt hiermee te vervallen.

Gezien
100,0%
1 (100,0%)
Peiling is beëindigd